รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ย. 2559 20:07:00
หัวข้อข่าว
SET News :14 บจ. ไทยปี 2559 ได้รับเลือกในดัชนี DJSI สูงสุดใน ASEAN
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                  ฉบับที่ 77/2559
                                          12 กันยายน 2559

14 บจ. ไทยปี 2559 ได้รับเลือกในดัชนี DJSI สูงสุดใน ASEAN

บจ. ไทย 14 บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ประจำปี 2559 ได้แก่ ADVANC AOT BANPU CPF CPN IRPC KBANK MINT PTT PTTEP PTTGC SCC TOP TU
ทั้งนี้ มีผลต่อการคำนวณค่าดัชนีตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ซึ่งไทยเป็นประเทศที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI สูงสุดใน ASEAN นับเป็นความสำเร็จของ บจ.
ไทยในการก้าวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2559 ประกาศรายชื่อ 14 บจ. 
ไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี โดยมี บมจ. กสิกรไทย (KBANK) ได้รับคัดเลือกเพิ่มเข้ามาในปีนี้ ทำให้
KBANK เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี DJSI นอกจากนี้ บมจ.
ไทยออยล์ (TOP) ยังได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของโลก (Energy Industry Group
Leader) จากจำนวน 159 บริษัทในกลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ทั้งนี้
ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกจำนวนสูงสุดใน ASEAN ทั้งในกลุ่มดัชนี DJSI
World และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets

บจ. ไทยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ในปีนี้ ได้แก่
?  กลุ่มดัชนี DJSI World 5 บริษัท ได้แก่ 1) บมจ. กสิกรไทย (KBANK) 2) บมจ. ปตท. (PTT) 3) บมจ. ปตท. 
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 4) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และ 5) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)
?  กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets 14 บริษัท ได้แก่ 1) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 2) 
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) 3) บมจ. บ้านปู (BANPU) 4) บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 5) บมจ.
เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 6) บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 7) บมจ. กสิกรไทย (KBANK) 8) บมจ.  ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) 9) บมจ. ปตท. (PTT) 10) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 11) บมจ.
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 12) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) 13) บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 14) บมจ.
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) (ทั้งนี้ ยังมีบริษัทไทยอีก 1 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกเข้าดัชนีดังกล่าว คือ
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ)

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
"ขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของบริษัทจดทะเบียนทั้ง 14 บริษัทในครั้งนี้
และนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนา บจ.
ให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance:
ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้หลักทรัพย์ไทยได้รับการยอมรับเป็น asset class
ที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพและน่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันผู้ลงทุนได้นำเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาเป็นประเด็นตัดสินใจลงทุนควบคู่กับการพิจา
รณาเรื่องผลประกอบการ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG
จะเป็นทางเลือกอันดับต้นของนักลงทุนโดยเฉพาะกองทุนระดับโลก
เนื่องจากได้รับความน่าเชื่อในเรื่องการดำเนินงานอย่างโปร่งใส การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับตัวและเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ ทางธุรกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค"

กลุ่มดัชนี DJSI เป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 
24 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วย 60 อุตสาหกรรมย่อย ที่มีผู้ลงทุนสถาบันและกองทุนต่างๆ
ทั่วโลกให้ความสนใจลงทุนคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของ DJSI
ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานผ่านโครงการ DJSI Coaching Workshop
โดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงจาก RobecoSAM ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปี 2559 DJSI คัดเลือกบริษัทจำนวน 3,420 
บริษัทในตลาดทุนทั่วโลกด้วยการพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นบริษัทไทยจำนวน 33 บริษัท
และทำการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียงบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเ
นินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI  (บริษัทไทยเข้าร่วมการประเมินจำนวน 24
บริษัท คิดเป็น 73% จากบริษัทไทยที่ได้รับเชิญทั้งหมด 33 บริษัท) การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่มดัชนี
DJSI ครั้งนี้มีผลต่อการคำนวณค่าดัชนีตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ซึ่งจะมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

"ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน"
______________________________________________________________________