รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มี.ค. 2559 07:55:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น, งดจ่ายเงินปันผล และการได้มาซิ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
MORE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 26 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 31 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องรัชดา ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 ก.พ. 2559
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
______________________________________________________________________

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

(แก้ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน)
วันที่ 1 มีนาคม 2559

เรื่อง   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 
29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้
1.   มีมติอนุมัติ และเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้
1.1   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
1.2  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2558
1.3   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยมีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 3 ท่าน แต่ได้ลาออก 1 ท่านก่อนครบวาระ 
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน (ข้อ 1และ 2)
และแต่งตั้งใหม่ 1 ท่าน (ข้อ 3) แทนกรรมการที่ลาออกไป ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร     ตำแหน่งประธานกรรมการ
            ประธานกรรมการตรวจสอบ
            กรรมการอิสระ
2. นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ         ตำแหน่งกรรมการ
3. ดร. อริชัย รักธรรม        ตำแหน่งกรรมการ
            กรรมการอิสระ
1.4   พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 4,500,000 บาท
1.5   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แห่งบริษัท
ไพร้ซ วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท
1.6  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 
975,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน
376,109,150 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 327,359,150 บาท

2.   มีมติอนุมัติให้บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
เข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเท่ากับค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
หุ้นละ 25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 249,925 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม 1 ราย
ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
3.   มีมติอนุมัติรับโอนอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้จาก บริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด (OBH) 
เพื่อชำระหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท
3.1  ห้องชุดเลขที่ 3322/6 ชั้นที่ 30-31 อาคารชุดตึกช้าง อาคารเลขที่ D ตามทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 
11/2540 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 7247, 169269, 169270, 169271, 169272, 169273,
169274, 169275, 169290 ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 363.25 ตารางเมตร
ในราคาตารางเมตรละ 60,564.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 22,000,000 บาท เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดคือ บริษัท
เนค 2006 จำกัด และ
3.2  ห้องชุดเลขที่ 3322/8 ชั้นที่ 30-31 อาคารชุดตึกช้าง อาคารเลขที่ D ตามทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 
11/2540 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 7247, 169269, 169270, 169271, 169272, 169273,
169274, 169275, 169290 ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 354.74 ตารางเมตร
ในราคาตารางเมตรละ 62,017.25 บาท มูลค่ารวม 22,000,000 เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดคือ บริษัท เนค 2006
จำกัด
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ OBH นำมาชำระหนี้บางส่วนมีมูลค่ารวม 44,000,000 บาท
ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 OBH มีหนี้ค้างชำระกับบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 123,262,050 บาท
โดยหนี้จำนวนดังกล่าวเกิดจากการที่ OBH ค้างชำระหนี้ค่าสินค้ากล่อง Set Top Box และคูปองแลกกล่อง Set
Top Box กับบริษัท โดยหากบริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2558
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แล้ว เป็นจำนวน 66,000,000 บาท ตลอดจนภายหลังจากที่บริษัทฯ
รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินข้างต้น อีกจำนวน 44,000,000 บาท ดังนั้น OBH
จะยังคงเหลือหนี้ที่ยังต้องชำระให้แก่บริษัทฯ อีกจำนวน 13,262,050 บาท ทั้งนี้
ในส่วนจำนวนหนี้ที่เหลือดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ OBH ชำระหนี้ในส่วนที่เหลือด้วยเงินสดและ/หรือเช็ค
และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเจรจา การกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน
และระยะเวลาการรับชำระหนี้ในส่วนที่เหลือด้วยเงินสดและ/หรือเช็คดังกล่าว
โดยหากมีข้อมูลในการชำระหนี้ในส่วนที่เหลือเพิ่มเติมประการใด หรือหากบริษัทฯ
ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบต่อไป
(โปรดพิจารณารายละเอียดของการรับชำระหนี้บางส่วนด้วยทรัพย์สินและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ DNA ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 
และที่ได้รับอนุมัติการเข้าลงทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 นี้
จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ของรายการคิดเป็นร้อยละ 19.94 จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2
ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ

15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.   อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ 
ห้องรัชดา ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหุ้น ประจำปี 2559
ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม
2559
5.   อนุมัติวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2558วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2558
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2559
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 10  วาระอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

            ขอแสดงความนับถือ


      (นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ)
  กรรมการบริหารรายการที่ 1: รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายในต้นเดือนมีนาคม 2559

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ขาย  บริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี จำกัด1 ("STE")
ผู้ซื้อ  บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("DNE")
ลักษณะความสัมพันธ์  ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลเกี่ยวโยง 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
 1ข้อมูลของ STE มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท  :  บริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง  :  30 มีนาคม 2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล  :  0105558056184
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  :  35/494 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน  :  5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว  :  1.25 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 25 บาท
ประเภทธุรกิจ  :  ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
คณะกรรมการของบริษัท  :  ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1.  นายศุภกร ตานะเศรษฐ
2.  นางสาวนันทพร ทองสองสี
เงื่อนไขการลงนาม  :  กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อผู้ถือหุ้น  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1. นายศุภกร   ตานะเศรษฐ  25,000  50.00
2. นางสาวนันทพร   ทองสองสี  24,999  49.99
3. นางสาวภัสราภรณ์  นุชสวาท  1  0.01
รวม  50,000  100.00

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("DNE" ) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  สตรองเทค
เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด ("ST3") จำนวน 9,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเท่ากับค่าหุ้นที่ชำระแล้ว หุ้นละ 25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
249,925 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม 1 ราย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ก่อนเข้าทำรายการ  หลังเข้าทำรายการ
  จำนวนหุ้น (หุ้น)  ร้อยละ  จำนวนหุ้น (หุ้น)  ร้อยละ
บริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี จำกัด  9,997  99.97  -  -
นายศุภกร ตานะเศรษฐ  1  0.01  -  -
นางสาวนันทพร ทองสองสี  1  0.01  -  -
นางสาวภัสราภรณ์ นุชสวาท  1  0.01  -  -
บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   -  -  9,997  99.97
นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา  -  -  2  0.02
นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ  -  -  1  0.01
รวม  10,000  100.00  10,000  100.00

การคำนวณขนาดรายการ
การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์    สูตรการคำนวณ    ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)    สัดส่วนการได้มา x มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
    ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก ST3 เพิ่งจัดตั้งบริษัท ยังไม่มีงบการเงิน
    มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (555.55 ล้านบาท)    
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ    สัดส่วนการเข้าซื้อ x กำไรสุทธิของ ST3    ไม่สามารถคำนวณได้ 
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
    กำไรสุทธิของบริษัทฯ (ขาดทุน (457.78) ล้านบาท)    
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน    มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้ (1.00 ล้านบาท)    ร้อยละ 0.08
    มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (1,191.85 ล้านบาท)    
4. 
เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์    จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์    ไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าสินทร
ัพย์
    จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ     
เกณฑ์สูงสุด        ร้อยละ 0.08
  
ดังนั้น การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ ST3 ในครั้งนี้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.08 
ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอ้างอิงงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2558
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 
เดือนที่ผ่านมาและที่ได้รับอนุมัติการเข้าลงทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 นี้
จะมีขนาดรายการดังนี้

ที่  รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ DNA และ บริษัทย่อย  มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)  ขนาดรายการ (ร้อยละ)  วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
1.  การเพิ่มทุนในบริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  47.00  3.36  วันที่ 11 กันยายน 2558
2.  การเพิ่มทุนในบริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด  8.00  0.57  วันที่ 11 กันยายน 2558
3.  การเข้าทำรายการลงทุนในบริษัท เป็นต่อ จำกัด  15.00  1.81  วันที่ 11 กันยายน 2558
4.  การจัดตั้งบริษัท มายเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  10.00  0.72  วันที่ 29 ตุลาคม 2558
5.  การเพิ่มทุนในบริษัท มายเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  50.00  3.57  วันที่ 29 ธันวาคม 2558
6.  การเพิ่มทุนในบริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด  20.00  1.43  วันที่ 29 ธันวาคม 2558
7.  การได้มาซึ่งทรัพย์สินจาก OBH เพื่อการชำระหนี้บางส่วน  66.00  4.71  วันที่ 29 ธันวาคม 2558
8.  การเข้าทำรายการลงทุนในบริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด  1.00  0.08  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2558
9.  การได้มาซึ่งทรัพย์สินจาก OBH เพื่อการชำระหนี้เพิ่มเติม  44.00  3.69  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2558
รวมขนาดรายการ  19.94  

ดังนั้น 
การเข้าทำรายการลงทุนดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเมื่อคำนวณ
ตามเกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ของรายการคิดเป็นร้อยละ 19.94
จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15
แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
ข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์
ชื่อบริษัท  :  บริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง  :  20 เมษายน 2558
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  :  95/494 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน  :  1,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว  :  250,000 บาท
ประเภทธุรกิจ  :  ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงสร้างกรรมการ
รายชื่อกรรมการบริษัท  ตำแหน่ง
ก่อนทำรายการ  หลังทำรายการ  
นายศุภกร ตานะเศรษฐ  นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา  กรรมการ
นางสาวนันทพร ทองสองสี  นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ  กรรมการ
  นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล  กรรมการ

โครงสร้างการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ก่อนเข้าทำรายการ  หลังเข้าทำรายการ
  จำนวนหุ้น (หุ้น)  ร้อยละ  จำนวนหุ้น (หุ้น)  ร้อยละ
บริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี จำกัด  9,997  99.97  -  -
นายศุภกร ตานะเศรษฐ  1  0.01  -  -
นางสาวนันทพร ทองสองสี  1  0.01  -  -
นางสาวภัสราภรณ์ นุชสวาท  1  0.01  -  -
บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   -  -  9,997  99.97
นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา  -  -  2  0.02
นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ  -  -  1  0.01
รวม  10,000  100.00  10,000  100.00

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
เนื่องจาก ST3 เพิ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา 
และปัจจุบันยังมิได้มีการนำส่งงบการเงิน จึงไม่สามารถแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้ในขณะนี้

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด ("ST3") จำนวน 9,997 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ในราคาเท่ากับค่าหุ้นที่ชำระแล้ว หุ้นละ 25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 249,925 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม 1
ราย

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ
เพิ่มโอกาสในการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่บริษัท

7. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ
เพื่อลงทุนในบริษัทฯ ที่มีการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ในการยื่นขอใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือพัฒนาการใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ
บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
  
8. แหล่งที่มาของเงินทุน
การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST3 ในครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 249,925 บาท จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ
-ไม่มี-

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ
คณะกรรมการบริษัททุกท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เหมาะสม 
เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในแผนธุรกิจระยะย
าวของบริษัท ซึ่งการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อ
 (10) เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
  - ไม่มี -

รายการที่ 2: การรับชำระหนี้บางส่วนด้วยทรัพย์สินของ OBH

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายในไตรมาส 1 ปี 2559

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
    บริษัท เป็นเจ้าหนี้และผู้รับชำระหนี้
    OBH เป็นลูกหนี้และเป็นผู้ชำระหนี้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของ OBH
OBH มีหนี้ค้างชำระกับบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 126,262,050 บาท โดยหนี้จำนวนดังกล่าวเกิดจากการที่ 
OBH ค้างชำระหนี้ค่าสินค้ากล่อง Set Top Box และคูปองแลกกล่อง Set Top Box กับบริษัท อย่างไรก็ดี
บริษัท ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวบางส่วนจาก OBH เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ เลขที่ 10117087
ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 13,258,680 บาท และเช็คธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ เลขที่
10117088 ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 76,157,370 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
89,416,050 บาท แต่เมื่อบริษัท นำเช็คทั้งสองฉบับดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินกับธนาคารเมื่อเช็คถึงกำหนดแล้ว
บริษัท ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากเช็คทั้งสองฉบับ โดย OBH ได้ชำระเงินสด จำนวน 1,000,000 บาท
และจำนวน 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 15 และ 28 กรกฎาคม 2558 ตามลำดับ ดังนั้น OBH
จึงมีหนี้ค้างชำระกับบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 123,262,050 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัท 
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 แล้ว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาก่อนที่คดีอาญาดังกล่าวจะขาดอายุความ
ในขณะเดียวกัน หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ดำเนินการติดตาม 
ทวงถาม และเจรจาให้ OBH ดำเนินการชำระหนี้ดังกล่าวด้วยวาจาหลายครั้ง อย่างต่อเนื่อง แต่ OBH
ได้อ้างว่ายังไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัท เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้อายัดเงินค่าคูปองที่ OBH
จะได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
และ/หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 180,815,334.90 บาท ซึ่งถึง ณ
ปัจจุบันยังมิได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวแต่อย่างใด
ในการนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท จึงได้เจรจาเพื่อเร่งรัดให้ OBH ดำเนินการนำทรัพย์สินของ OBH 
หรือทรัพย์สินของบุคคลใดมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทโดยด่วน เนื่องจากทางฝ่ายบริหารของบริษัท
เห็นว่าหากบริษัท ไม่สามารถรับชำระหนี้จาก OBH ได้ อาจส่งผลกระทบให้บริษัท จะไม่ได้รับการชำระหนี้ใดๆ
จาก OBH เนื่องจาก OBH ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่บริษัท นอกจากนั้น OBH
ยังคงติดค้างหนี้กับเจ้าหนี้อื่นอีกหลายราย ซึ่งต่อมา OBH ได้เสนอทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัท
ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ได้มีมติอนุมัติการรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 2 ห้อง จำนวน 66,000,000 บาท ทั้งนี้
ยังเหลือหนี้อยู่อีกจำนวน 57,262,050 บาท ซึ่ง OBH
ได้เสนอทรัพย์สินเพื่อเป็นการชำระหนี้เพิ่มเติมให้แก่บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  ห้องชุดพักอาศัย ยูนิตที่ 1
1.1  เลขที่ 3322/6 ชั้น 30-31 อาคารชุดตึกช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร (บางซื่อ) กรุงเทพ 
พื้นที่ประมาณ 363.25 ตารางเมตร
1.2  เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด คือ บริษัท เนค 2006 จำกัด
1.3  ราคาประเมินราชการ จำนวน 40,281.02 บาท ต่อตารางเมตร รวมเป็นเงินจำนวน 14,632,080 บาท
1.4  ราคาประเมินของผู้ประเมิน* จำนวน 45,010.32 บาท ต่อตางรางเมตร รวมเป็นเงินจำนวน 16,350,000 บาท
1.5  ราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และ OBH เพื่อตีทรัพย์ชำระหนี้ จำนวน 60,564.35 บาท ต่อตารางเมตร 
รวมเป็นเงินจำนวน 22,000,000 บาท
หมายเหตุ   *ผู้ประเมิน คือ บริษัท โมเดิอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของ กลต. เข้าประเมินเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
โดยวิธีการประเมินวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด

2.  ห้องชุดพักอาศัย ยูนิตที่ 2
2.1  เลขที่ 3322/8 ชั้น 30-31 อาคารชุดตึกช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ประมาณ 354.74 ตารางเมตร
2.2  เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด คือ บริษัท เนค 2006 จำกัด
2.3  ราคาประเมินราชการ จำนวน 40,272.44 บาท ต่อตารางเมตร รวมเป็นเงินจำนวน 14,286,245 บาท
2.4  ราคาประเมินของผู้ประเมิน* จำนวน 45,000 บาท ต่อตารางเมตร รวมเป็นเงินจำนวน 15,960,000 บาท
2.5  ราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และ OBH เพื่อตีทรัพย์ชำระหนี้ จำนวน 62,017.25 บาท ต่อตารางเมตร รวม
  เป็นเงินจำนวน 22,000,000 บาท
หมายเหตุ   *ผู้ประเมิน คือ บริษัท โมเดิอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของ กลต. เข้าประเมินเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
โดยวิธีการประเมินวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด

รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ OBH นำมาชำระมีมูลค่ารวม 44,000,000 บาท
ภายหลังจากที่บริษัท รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินข้างต้น OBH ยังคงเหลือหนี้ที่ยังต้องชำระให้แก่บริษัท 
อีกจำนวน 13,262,050 บาท ทั้งนี้ ในส่วนจำนวนหนี้ที่เหลือดังกล่าว บริษัท ขอให้ OBH
ชำระหนี้ในส่วนที่เหลือด้วยเงินสดและ/หรือเช็ค และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการบริษัท
เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเจรจา การกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน
และระยะเวลาการรับชำระหนี้ในส่วนที่เหลือด้วยเงินสดและ/หรือเช็คดังกล่าวข้อมูล OBH*
ประเภทธุรกิจ  จำหน่าย และติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ โทรศัพท์ วิทยุ
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  398/1 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้ถือหุ้น   1.  นางจินตนา แดงเดช
2.  นายเอกศักดิ์ แดงเดช
3.  นายสุทธิเดช แดงเดช
กรรมการ  1.  นายสุทธิเดช แดงเดช
*ทั้งนี้ บริษัท และ OBH ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ตามที่กำหนดในเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน

การคำนวณขนาดรายการ
การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์    สูตรการคำนวณ    ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)    สัดส่วนการได้มา x มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
    ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

    มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (555.55 ล้านบาท)    
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ    สัดส่วนการเข้าซื้อ x กำไรสุทธิ    ไม่สามารถคำนวณได้ 
เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
    กำไรสุทธิของบริษัทฯ (ขาดทุน (457.78) ล้านบาท)    
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน    มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้ (44.00 ล้านบาท)    ร้อยละ 3.69
    มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (1,191.85 ล้านบาท)    
4. 
เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์    จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์    ไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าสินทร
ัพย์
    จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ     
เกณฑ์สูงสุด        ร้อยละ 3.69
  

ดังนั้น การได้มาซึ่งทรัพย์สินจาก OBH 
เพื่อการชำระหนี้บางส่วนในครั้งนี้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.69
ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอ้างอิงงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 
เดือนที่ผ่านมาและที่ได้รับอนุมัติการเข้าลงทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 นี้
จะมีขนาดรายการดังนี้


ที่  รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ DNA และ บริษัทย่อย  มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)  ขนาดรายการ (ร้อยละ)  วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
1.  การเพิ่มทุนในบริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  47.00  3.36  วันที่ 11 กันยายน 2558
2.  การเพิ่มทุนในบริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด  8.00  0.57  วันที่ 11 กันยายน 2558
3.  การเข้าทำรายการลงทุนในบริษัท เป็นต่อ จำกัด  15.00  1.81  วันที่ 11 กันยายน 2558
4.  การจัดตั้งบริษัท มายเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  10.00  0.72  วันที่ 29 ตุลาคม 2558
5.  การเพิ่มทุนในบริษัท มายเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  50.00  3.57  วันที่ 29 ธันวาคม 2558
6.  การเพิ่มทุนในบริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด  20.00  1.43  วันที่ 29 ธันวาคม 2558
7.  การได้มาซึ่งทรัพย์สินจาก OBH เพื่อการชำระหนี้บางส่วน  66.00  4.71  วันที่ 29 ธันวาคม 2558
8.  การเข้าทำรายการลงทุนในบริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด  1.00  0.08  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2558
9.  การได้มาซึ่งทรัพย์สินจาก OBH เพื่อการชำระหนี้เพิ่มเติม  44.00  3.69  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2558
รวมขนาดรายการ  19.94  

 ดังนั้น 
การเข้าทำรายการลงทุนดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเมื่อคำนวณ
ตามเกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ของรายการคิดเป็นร้อยละ 19.94
จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15
แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.   มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
  ราคาที่ตกลงซื้อขายกันระหว่างบริษัทฯ และ OBH ในส่วนของห้องชุดพักอาศัย ยูนิตที่ 1 ในราคา 60,564.35 
บาท ต่อตารางเมตร ขณะที่ราคาประเมินราชการ และผู้ประเมิน ซึ่งกำหนดไว้ที่ในราคา 40,281.02 บาท และ
45,010.32 บาท ต่อตารางเมตร ตามลำดับ และราคาที่ตกลงซื้อขายในส่วนห้องชุดพักอาศัย ยูนิตที่ 2 ในราคา
62,017.25 บาท ต่อตารางเมตร ขณะที่ราคาประเมินราชการ และผู้ประเมิน ซึ่งกำหนดไว้ที่ในราคา 40,272.44 บาท
และ 45,000 บาท ต่อตารางเมตร ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
บริเวณใกล้เคียงโครงการอาคารชุดตึกช้างกำลังมีการเริ่มก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน
ซึ่งตัวโครงการจะอยู่แนวรถไฟฟ้า โดยอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีรัชโยธิน กับสถานีพหลโยธิน 24 ดังนี้
จึงถือเป็นทำเลศักยภาพซึ่งจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น
และแนวโน้มระดับราคามีทิศทางปรับสูงขึ้นไปตามทิศทางตลาดคอนโดมิเนียม
ซึ่งปัจจุบันโครงการใหม่จะอยู่ที่ราคา 80,000 กว่าต่อตารางเมตร สำหรับโครงการที่ตกแต่งพร้อมอยู่
นอกจากนี้ นิติบุคคลของโครงการได้เริ่มมีการทยอยปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางบางส่วนแล้ว

5. แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ มิได้มีการชำระค่าซื้อทรัพย์สินให้แก่ OBH 
แต่การรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการรับโอนทรัพย์สินเพื่อรับชำระหนี้บางส่วนที่ OBH
มีหนี้ค้างชำระกับบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 123,262,050 บาท โดยหนี้จำนวนดังกล่าวเกิดจากการที่ OBH
การค้างชำระหนี้ค่าสินค้ากล่อง Set Top Box และคูปองแลกกล่อง Set Top Box กับบริษัทฯ
และภายหลังจากที่บริษัทฯ รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินข้างต้น OBH
ยังคงเหลือหนี้ที่ยังต้องชำระให้แก่บริษัทฯ อีกจำนวน 13,262,050 บาท
ทั้งนี้ ในส่วนจำนวนหนี้ที่เหลือดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ OBH 
ชำระหนี้ในส่วนที่เหลือด้วยเงินสดและ/หรือเช็ค และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ
เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเจรจา การกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน
และระยะเวลาการรับชำระหนี้ในส่วนที่เหลือด้วยเงินสดและ/หรือเช็คดังกล่าว
โดยหากมีข้อมูลในการชำระหนี้ในส่วนที่เหลือเพิ่มเติมประการใด บริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้ทราบต่อไป

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในอนาคตในกรณีหาก OBH 
ไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ได้ทั้งจำนวน เนื่องจาก OBH ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ
นอกจากนั้น OBH ยังคงติดค้างหนี้กับเจ้าหนี้อื่นอีกหลายราย

7. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ
  -ไม่มี-

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เหมาะสม เนื่องจากหากบริษัทฯ 
ไม่รับชำระหนี้บางส่วนเป็นทรัพย์สินจาก OBH อาจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ จะไม่ได้รับการชำระหนี้ใดๆ จาก OBH
เนื่องจาก OBH ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ นอกจากนั้น OBH
ยังคงติดค้างหนี้กับเจ้าหนี้อื่นอีกหลายราย นอกจากนี้
คณะกรรมการมีความเห็นว่าแม้ว่าราคาที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ OBH
จะแตกต่างจากราคาประเมินของผู้ประเมินก็ตาม แต่หากบริษัทฯ
พิจารณาที่จะไม่รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นและรอที่จะรับชำระหนี้เป็นเงินสด บริษัทฯ
อาจได้รับความเสียหาย เนื่องจากการรอรับชำระหนี้ หรือการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งกับ OBH
จะใช้เวลานานกว่าการตีทรัพย์ชำระหนี้มาก โดยเฉพาะหากมีการต่อสู้คดีจนถึงชั้นอุทธรณ์ ฎีกา
อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าคดีจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
และแม้ว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วศาลจะได้ตัดสินให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี OBH แต่บริษัทฯ
อาจติดขัดปัญหาในเรื่องการบังคับคดี เนื่องจาก OBH ซึ่งติดค้างชำระหนี้กับเจ้าหนี้อีกหลายราย
จนอาจไม่เหลือทรัพย์สินใดๆ ให้บริษัทฯ ได้บังคับคดีได้

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อ
 (8) เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
  - ไม่มี -จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ)
กรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้